Statut ZZSzach

   

  STATUT
  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

   


  Uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów
  Zachodniopomorskiego Związku Szachowego
  w dniu 19 lipca 2020 r.

   


  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne

   

  § 1

   

  1.     Zachodniopomorski Związek Szachowy, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „ZZSzach”, jest wojewódzkim związkiem sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia,
  kluby i organizacje szachowe.

   

  § 2

   

  1.     Terenem działania Związku jest obszar województwa zachodniopomorskiego, a siedzibą miasto Koszalin lub inne na terenie działania.

   

  2.     Miejsce wykonywania zarządu Związku określa Zarząd stosowną uchwałą.

   

  3.     Dla realizacji swoich celów Związek działa również poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  § 3

   

  1.     ZZSzach jest członkiem Polskiego Związku Szachowego, zwanego dalej
  PZSzach.

   

  2.     Związek może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń, w tym
  również międzynarodowych, o podobnym profilu i celu działania.

   

   

   

  § 4

   

  Związek działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
  przepisami ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zapisami niniejszego
  Statutu oraz zgodnie z przepisami międzynarodowymi FIDE i ECU.

   

   

   

                                                             § 5

   

   

   

  Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego
  Rejestru Sądowego.

   

   

   

  § 6

   

   

   

  Związek może prowadzić działalność w zakresie pożytku publicznego na
  rzecz ogółu społeczności.

   

   

   

                                                            § 7

   

   

   

  Związek jest organizacją typu non for profit, a ewentualne dochody
  przeznacza w całości na realizację zadań statutowych oraz w zakresie
  pożytku publicznego.

   

                                                           § 8

   

   

   

  1.     Związek posiada logo, którego wzór określa Zarząd stosowną uchwałą.

   

  2.     Związek może używać pieczęci i loga.

   

   

   


  Rozdział 2
  Cele i działania statutowe

   


                                                                         § 9

   

  1.     Celami Związku są:

   

  a)     rozwój i popularyzacja sportu szachowego,

   

  b)     organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego,

   

  c)     koordynacja działań innych stowarzyszeń, klubów i sekcji szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, w rozwiązywaniu zadań szachowych, w grze korespondencyjnej i kompozycji szachowej

   

  d)     ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym w sporcie szachowym.

   

  e)     reprezentowanie interesów sportu szachowego wobec odpowiednich
  władz oraz wobec PZSzach.

   

  f)      prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a także prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat szachów.

   

  g)     organizowanie i prowadzenie: szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,

   


                                                § 10

   

   

   

  1.     Cele, o których mowa § 9, Związek realizuje w szczególności poprzez:

   

  a)     zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w dyscyplinie
  sportu szachy;

   

  b)     organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie
  sportu szachy;

   

  c)     organizacji kursów sędziowskich na klasy okręgowe;

   

  d)     prowadzenie ewidencji i klasyfikacji szachowej wg obowiązujących
  przepisów i regulaminów dla: klubów (jednostek organizacyjnych), zawodników, sędziów, trenerów – instruktorów, innych osób fizycznych działających w dyscyplinie sportu szachy;

   

  e)     opracowanie i realizacje planów sportowych i szkoleniowych w zakresie
  powołanych kadr zawodniczych;

   

  f)      współpracę w zakresie szkolenia oraz doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, sędziowskiej oraz organizacyjno-menedżerskiej;

   

  g)     wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych;

   

  h)     rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku;

   

  i)      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy
  społecznych, a także przepisów regulujących dyscyplinę sportową szachy;

   

  j)      realizację zadań zleconych przez organa samorządowe bądź organizacje
  działające w ramach kultury fizycznej i sportu;

   

  k)     podejmowanie innych działań, które okażą się celowe dla rozwoju sportu
  szachowego;

   

  2.     Związek może uczestniczyć w projektach wynikających z ustawy o instytucjach pożytku publicznego;

   


                                                          § 11

   

   

   

  W celu realizacji zadań statutowych, Związek może pozyskiwać środki
  z następujących źródeł:

   

  a)     składki członkowskie,

   

  b)     inne opłaty regulaminowe,

   

  c)     dotacje,

   

  d)     darowizny.

   


                                                   § 12

   

             Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację swoich celów
             statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
             z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

   


  Rozdział 3
  Członkowie Związku

   


  § 13

   

  Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne, jako:
   a)  Członkowie zwyczajni,
   b)  Członkowie wspierający.

   

   

   

                                                        § 14

   

   

   

  1.     Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe,
  stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, których akt założycielski, statut
  lub umowa przewiduje prowadzenie działalności w sporcie szachowym.

   

  2.     Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku następuje na podstawie
  uchwały Zarządu ZZSzach, na wniosek zainteresowanego podmiotu.

   


                                                        § 15

   

   

   

  1.     Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne lub prawne,
  prowadzące działalność związaną z sportem szachowym, które zadeklarowały wspieranie celów statutowych ZZSzach. Osoba prawna działa w Związku poprzez swojego przedstawiciela.

   

  2.     Status członka wspierającego nadaje Zarząd ZZSzach w drodze uchwały,
  w odpowiedzi na wniosek zainteresowanego.

   


                                                       § 16

   

   

   

  1.     Członkowie zwyczajni ZZSzach mają prawo do:
  a)  uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
       Związku;
  b)  korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
       działalności Związku;
  c)  biernego i czynnego prawa wyborczego poprzez swych delegatów,
       do władz Związku;
  d)  zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;

   

  e)     uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych
  oraz szkoleniowych na zasadach określonych poprzez regulaminy lub
  uchwały organów statutowych;

   

  f)      odwołania do Walnego Zebrania Delegatów od decyzji Zarządu
  o skreśleniu z listy członków;

   

   

   

  2.     Członkowie zwyczajni ZZSzach są zobowiązani do:

   

  a)     aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej
  oraz dbania o właściwy wizerunek sportu szachowego i ZZSzach;

   

  b)     przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Związku;

   

  c)     prowadzenia działalności popularyzującej grę w szachy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

   

  d)     regularnego opłacania składek i innych świadczeń wobec Związku
  w wysokości i terminach ustalonych przez władze Związku;

   

  e)     udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek;

   

  f)      czynnego wspierania realizacji celów, o których mowa w § 9 oraz § 10;

   

   

   

  3.     Członkostwo zwyczajne ZZSzach ustaje w przypadku:

   

  a)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

   

  b)     wykluczenia przez Zarząd na mocy prawomocnej uchwały, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub rażącego naruszenia regulaminów, uchwał i innych decyzji władz Związku;

   

  c)     rozwiązania się klubu sportowego, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym;

   

   

   

  4.     Członek zwyczajny ZZSzach może być zawieszony w prawach członkowskich przez władze Związku z powodu braku czynnego udziału w realizacji zadań i celów statutowych Związku lub innego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku. Zawieszenie w prawach polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Związku.

   

  5.     Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich,
  przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów,
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale podjętej
  przez Zarząd.

   


                                                         § 17

   

   

   

  1.     Członkowie wspierający ZZSzach mają prawo do:

   

  a)     uczestniczenia w Walnych Zebraniach Delegatów z głosem doradczym;

   

  b)     posiadają bierne prawo wyborcze, realizowane przez swojego
  przedstawiciela;

   

  c)     udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Związek;

   

  2.     Utrata statusu członka wspierającego, następuje w wyniku wycofania się
  przez niego z przynależności do Związku lub na podstawie uchwały
  Walnego Zebrania Delegatów.

   


  Rozdział 4
  Władze Związku, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura

   

  § 18

   

   

   

        Władzami ZZSzach są:
        a) Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej WZD,
        b) Zarząd,
        c) Komisja Rewizyjna.

   


                                                                         § 19

   

  1.     Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, na zwyczajnym lub nadzwyczajnym WZD.

   

  2.     WZD wybiera oddzielnie Prezesa Zarządu.

   

  3.     Członków Zarządu wybiera WZD spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego Prezesa oraz przez delegatów.

   

  4.     Członków Komisji Rewizyjnej wybiera WZD spośród kandydatów
  zgłoszonych przez Delegatów.

   


                                                         § 20

   

   

   

  1.     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Związku w trakcie ich kadencji, skład osobowy tych władz powinien zostać uzupełniony bez zwoływania w tym celu WZD.

   

  2.     Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu, względnie Komisji Rewizyjnej, nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków tych organów, wybranych przez delegatów na WZD.

   

  3.     W razie ustąpienia Prezesa w czasie pomiędzy WZD, Zarządowi przysługuje prawo wyznaczenia spośród członków Zarządu osoby pełniącej obowiązki Prezesa do czasu najbliższego WZD, które obligatoryjnie w porządku obrad musi przewidywać wybór Prezesa na pozostały okres kadencji Zarządu.

   

  4.     W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w czasie pomiędzy WZD, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo ponownego ukonstytuowania się.

   

  5.     W przypadku ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na WZD, niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.

   


                                                       § 21
                                      Walne Zebranie Delegatów

   

   

   

  1.     Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

   

  2.     W Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym udział biorą:
  a) członkowie zwyczajni - dwa mandaty,
  b) członkowie zwyczajni posiadający - wg stanu na dzień podjęcia uchwały o zwołaniu WZD - drużyny szczebla centralnego Ekstraligi, I lub II Ligi - dodatkowy jeden mandat.

   

  3.     W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym
  i biernym prawem wyborczym:
  a) członkowie wspierający,
  b) członkowie Zarządu ZZSzach i Komisji Rewizyjnej, nie będący
  delegatami, o których mowa w punkcie 2,
  c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd ZZSzach.

   

  4.     Zarząd ZZSzach jest zobowiązany do powiadomienia swoich członków o terminie, miejscu i porządku obrad WZD przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu za pośrednictwem strony internetowej ZZSzach oraz pocztą elektroniczną, wysłaną na potwierdzone przez członków zwyczajnych adresy e-mail.

   

  5.     Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne (pod warunkiem prawidłowości jego zwołania) w przypadku udziału w nim nie mniej niż 50% zarejestrowanych członków zwyczajnych, w pierwszym terminie. W drugim terminie - do 30 minut po czasie pierwszego terminu – bez względu na ilość obecnych.

   

  6.     Uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% delegatów, spośród uprawnionych do głosowania na danym WZD.

   

  7.     Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów, spośród delegatów uprawnionych do głosowania na danym WZD. Zmiana Statutu może być uchwalona przez WZD wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta zostanie umieszczona w porządku obrad WZD przedstawionym w powiadomieniu o terminie zwołania WZD. W ramach powiadomienia należy przedstawić projekt stosownej uchwały, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.

   

  8.     Odwołanie Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga
  większości 2/3 głosów, spośród delegatów uprawnionych do głosowania
  na danym WZD.

   

  9.     Wraz z upływem swojej 4-letniej kadencji, Zarząd zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów.

   

  10.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej NWZD, jest zwoływane na skutek:
  a) uchwały WZD,
  b) uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów,
  c) uchwały Komisji Rewizyjnej, podjętej większością 2/3 głosów,
  d) wniosku przynajmniej 50% członków zwyczajnych,
  e) jednoczesnego ustąpienia co najmniej 50% członków Zarządu.

   

  11.  NWZD zwołuje Zarząd w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia opisanego w punkcie 11. NWZD może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, które obejmowała uchwała lub wniosek o jego zwołanie.

   

  12.  Jeżeli po złożeniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wpłyną kolejne wnioski, to Zarząd ma prawo zwołać jedno NWZD, które będzie obradowało nad wszystkimi wnioskami. W takim przypadku termin zwołania NWZD liczony jest od daty pierwszego wniosku, a wszystkie pozostałe wnioski muszą wpłynąć na co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem NWZD.

   

  13.   Jeżeli NWZD jest zwoływane w celu dokonania zmian w Statucie (na przykład w związku z koniecznością dostosowania go do zmian w przepisach prawa), to szczegółowe propozycje w tym zakresie powinny zostać opublikowane na stronie internetowej Związku, co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem NWZD.

   


                                                         § 22

   

  Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów

   

   

   

  Do obowiązków i kompetencji WZD należy:

   

  a)     uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;

   

  b)     wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;

   

  c)     rozpatrywanie sprawozdań okresowych przedstawianych przez władze Związku;

   

  d)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, w całości lub
  każdemu z członków Zarządu oddzielnie, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej;

   

  e)     podejmowanie uchwał o odwołaniu Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

   

  f)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich;

   

  g)     uchwalanie głównych kierunków i programów działania ZZSzach;

   

  h)     rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku;

   

  i)      zatwierdzanie regulaminu działania Kolegium Sędziów oraz innych autonomicznych komisji;

   

  j)      podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady WZD;

   

  k)     powoływanie komisji do załatwienia określonych przez WZD spraw;

   

  l)      uchwalanie wewnętrznych przepisów regulujących działalność Związku;

   

  m)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku oraz o oszacowaniu
  i przeznaczeniu jego majątku;

   

   

   

                                                                   § 23
                                 Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Delegatów

   


  Procedura głosowania

   

  1.     Zasady uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów ZZSzach określone
  zostały w § 21 niniejszego Statutu.

   

  2.     Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, w którym
  biorą udział wyłącznie delegaci z głosem stanowiącym.

   

  3.     WZD wybiera kolejno Prezesa ZZSzach, pozostałych członków Zarządu
  oraz członków Komisji Rewizyjnej.

   

  4.     WZD dokonuje wyboru Prezesa ZZSzach spośród kandydatów
  zgłoszonych wnioskiem do wyznaczonej przez Zarząd osoby nie później niż 21 dni przed terminem WZD. Zgłoszenie powinno być podpisane przez co
  najmniej jednego delegata i winno zawierać zgodę kandydata, założenia
  programowe i zostać opublikowane na stronie internetowej ZZSzach nie
  później niż 14 dni przed terminem WZD.

   

  5.     Wszyscy pozostali kandydaci do władz zgłaszani są, w nieograniczonej liczbie, Komisji Wyborczej i wpisywani na listę wyborczą po uzyskaniu ich zgody. Po zamknięciu wstępnej listy kandydatów Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów.

   

  6.     Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nieskreślonych
  nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos
  uważa się za nieważny, jeśli:
  a) liczba nieskreślonych kandydatów jest większa niż ustalona, względnie
  maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania członków danego
  organu władzy. Przewodniczący WZD ma obowiązek, przed
  rozpoczęciem głosowania, poinformować delegatów jaka liczba
  członków władz jest wybierana w danym głosowaniu.
  b) karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.

   

  7.     Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska oznacza
  głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.

   

  8.     Nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie jest
  brane pod uwagę.

   

  9.     Prezesem ZZSzach wybrany zostaje w I turze kandydat, który otrzyma
  więcej niż połowę oddanych głosów.

   

  10.  Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza II
  turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą
  liczbę głosów. Prezesem wybrany zostaje w II turze kandydat, który
  otrzyma większą liczbę głosów, nawet jeśli nie osiągnie połowy możliwej
  liczby głosów.

   

  11.  Przed przystąpieniem do wyborów członków Zarządu, nowo wybrany Prezes ma prawo określić liczbę pozostałych wybieranych członków Zarządu w przedziale między 4-6 osób.

   

  12.  Wybranymi do Zarządu w I turze zostają kandydaci, w liczbie nie
  większej niż wskazana przez Prezesa, którzy uzyskali największą liczbę
  głosów, nie mniej jednak niż połowę oddanej liczby głosów.

   

  13.  Jeżeli liczba osób wybranych w ten sposób do Zarządu jest równa liczbie
  wybieranych członków zaproponowanych przez Prezesa, wybory są zakończone. W przeciwnym wypadku przewodniczący obrad zarządza wybory uzupełniające.

   

  14.  Kandydatami w wyborach uzupełniających są osoby, które uzyskały
  największą liczbę głosów w wyborach podstawowych, a nie zostały wybrane. Liczba kandydatów w tych wyborach ograniczona jest do co najwyżej podwójnej liczby miejsc pozostałych do uzupełnienia składu Zarządu. Wybranymi do Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym nie jest wymagane przekroczenie połowy liczby oddanych głosów.

   

  15.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali
  największą liczbę głosów.

   

  16.  Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych wybranych
  przez WZD Komisji, musi nastąpić nie później niż w 14 dni po terminie
  WZD. Zarząd o wynikach wyborów oraz o szczegółach ukonstytuowania się
  poszczególnych organów władz Związku, powiadamia niezwłocznie właściwe organy rejestrowe oraz nadzorcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podział funkcji Zarząd publikuje niezwłocznie w witrynie internetowej ZZSzach.

   

   

   

                                                        § 24
                                                Zarząd Związku

   

   

   

  1.     Zarząd jest najwyższym organem władzy Związku, w okresie pomiędzy
  Walnymi Zebraniami Delegatów.

   

  2.     Zarząd, kierujący działalnością Związku, zarządza majątkiem i sprawami Związku oraz wypełnia z należytą starannością obowiązki związane z obrotem finansowo-gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez WZD.

   

  3.     Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ilość wybieranych członków Zarządu na okres kadencji, poza Prezesem, ustala WZD na wniosek Prezesa w drodze uchwały, przed przystąpieniem do wyborów władz Związku.

   

  4.     Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes.

   

  5.     Prezes kieruje działalnością Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezesa i pozostałych członków Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu ZZSzach, przyjęty w drodze uchwały Zarządu.

   

  6.     Posiedzenia Zarządu ZZSzach odbywają się w miarę potrzeb.

   

  7.     W okresach pomiędzy swymi posiedzeniami, Zarząd może podejmować uchwały w trybie określonym w Regulaminie Głosowań Elektronicznych, przyjętym w ramach uchwały Zarządu.

   

  8.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.

   

  9.     Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  Związku oraz podpisywaniu umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa lub osoby przez niego upełnomocnionej.

   

  10.  Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach członka Zarządu i złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów o jego odwołanie z funkcji członka Zarządu.

   

  11.  Członek Zarządu ZZSzach nie może:
  a) łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej;
  b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do realizacji działań statutowych ZZSzach;
  c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

   


                                                                 § 25

   

   

   

  Do kompetencji Zarządu ZZSzach należy m.in.:
  a) realizowanie uchwał WZD;
  b) zwoływanie WZD oraz przygotowanie stosownej do tego celu dokumentacji, w tym opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Związku;
  c) interpretacja Statutu, regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych;
  d) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego
  i wspierającego;
  e) powoływanie komisji oraz innych jednostek organizacyjnych ZZSzach;
  f) uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych ZZSzach;
  g) zatwierdzanie regulaminów komisji zwyczajnych ZZSzach;
  h) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, w tym uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finansowych;
  i) ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem sportu szachowego na terenie okręgu;
  j) przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych ZZSzach i ich terminowe przekazanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  k) uchwalanie przepisów dotyczących sportu szachowego na terenie swojego działania, w tym: zasad współzawodnictwa sportowego i zawodów szczebla okręgowego, zasad powoływania kadry okręgu, zasad przynależności klubowych, praw i obowiązków zawodników;
  l) powoływanie kadry i reprezentacji okręgu;
  m) planowanie działalności szkoleniowej, w tym powoływanie i współpraca z trenerami kadry okręgu;
  n) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku;
  o) reprezentowanie ZZSzach i działanie w jego imieniu w kontaktach z władzami samorządowymi, w tym realizowanie zadań z zakresu rozwoju i popularyzacji dyscypliny sportowej szachy;
  p) podejmowanie uchwał dotyczących przynależności do innych organizacji,
  w związku z realizowaniem celów statutowych Związku;
  r) rozpatrywanie i wnioskowanie o przyznanie odznaczeń sportowych
  i okolicznościowych dla członków Związku;

   


                                                         § 26
                                              Prezes ZZSzach

   

   

   

  1.     Prezes ZZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, kieruje działalnością Zarządu ZZSzach, reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, czuwa nad przestrzeganiem Statutu, przepisów, regulaminów i uchwał Związku.

   

  2.     W okresie między zebraniami Zarządu Prezes ZZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, może zarządzić głosowanie elektroniczne, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem Głosowań Elektronicznych, a także podejmować decyzje w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki.

   

  3.     Prezes ZZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, reprezentuje pracodawcę dla osób zatrudnionych w Biurze Związku.

   

  4.     W przypadku śmierci Prezesa, choroby uniemożliwiającej kierowanie Związkiem, rezygnacji z funkcji lub innych przyczyn skutkujących zawieszeniem w pełnieniu funkcji, obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa przejmuje wskazany przez Zarząd Wiceprezes Zarządu. Wybory Prezesa winny zostać przeprowadzone w terminie 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością ich przeprowadzenia.

   


                                                            § 27
                                                 Komisja Rewizyjna

   

   

   

  1.     Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad
  działalnością Zarządu Związku.

   

  2.     Komisja Rewizyjna składa się z 2- 3 członków, w tym z przewodniczącego.

   

  3.     Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez
  Walne Zebranie Delegatów.

   

  4.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek
  Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

   

  5.     Członek Komisji Rewizyjnej ZZSzach nie może:
  a) łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie;
  b) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

   


                                                     § 28

   


  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   

  a)     przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Związku.

   

  b)     składanie protokołów z przeprowadzonych kontroli Zarządowi ZZSzach.

   

  c)     występowanie do Zarządu ZZSzach z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądaniami wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

   

  d)     składanie sprawozdań z swojej działalności na WZD.

   

  e)     składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi w całości, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.

   

  f)      zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku, przygotowanego przez
  uprawniony podmiot zewnętrzny, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz opublikowanymi do tej ustawy rozporządzeniami.

   

  g)     zwołanie WZD, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie niezgodnym z Statutem.

   

  h)     Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu przez Zarząd, a także prawo
  żądania zwołania zebrania Zarządu.

   


                                                              § 29
                                           Realizacja Działań Statutowych

   

   

   

  1.     W strukturze Związku mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne
  oraz zespoły stałe lub okresowe, jako opiniodawcze i doradcze Zarządu
  ZZSzach.

   

  2.     Do komisji zwyczajnych zalicza się m.in.:
  a) Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu;
  b) Komisję Wyróżnień i Dyscypliny;

   

  3.     Do komisji autonomicznych zalicza się:

   

  a) Kolegium Sędziów;

   

  4.     Regulaminy działania komisji autonomicznych zatwierdza WZD.

   

  5.     Zarząd ZZSzach ma prawo powoływać inne komisje niezbędne do realizacji zadań statutowych.

   


  Rozdział 5
  Nagrody i wyróżnienia

   


                                                                       § 30

   

  1.     Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla szachów członków ZZSzach, instytucji, organizacji, klubów sportowych oraz innych osób fizycznych i prawnych, w tym zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy, wnoszących znaczny wkład w rozwój życia szachowego.

   

  2.     Związek ma prawo występowania o nadanie odznaczeń członkom ZZSzach, instytucjom, organizacjom, klubom sportowym oraz innym osobom fizycznym i prawnym, w tym zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom, wnoszącym znaczny wkład w rozwój życia szachowego.

   

  3.     Organem właściwym w zakresie przyjmowania i  rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień ZZSzach jest Komisja Wyróżnień i Dyscypliny.

   

  4.     Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania
  określają regulaminy i przepisy wewnętrzne Związku.

   


  Rozdział 6
  Odpowiedzialność dyscyplinarna

   


  § 31

   

  1.     W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku, działaczy, zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów.

   

  2.     Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa, o ile nie regulują tego postanowienia regulaminu dyscyplinarnego ogłoszone w Kodeksie Szachowym, wewnętrzny regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

   

  3.     W toku postępowania dyscyplinarnego musi obowiązywać zasada
  dwuinstancyjności.

   

  4.     Instancją odwoławczą od decyzji Zarządu jest WZD.

   


  Rozdział 7
  Majątek i fundusze ZZSzach

   


  § 32

   

  1.     Majątek ZZSzach stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Fundusze ZZSzach są tworzone m.in.:
  a) ze składek członkowskich;
  b) z wpływów z zawodów organizowanych przez ZZSzach;
  c) z dotacji na realizację zadań publicznych;
  d) z wpływów z działalności statutowej;
  e) z wpływów z działalności gospodarczej, przeznaczonych w całości
  na realizacje celów statutowych;
  f) z darowizn;
  g) od sponsorów;
  h) z innych wpływów uzyskanych z działalności ZZSzach;

   

  2.     Wysokość składek członkowskich i opłat licencyjnych określa Zarząd
  Związku w formie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego ZZSzach.

   


  Rozdział 8
  Rozwiązanie się ZZSzach

   


  § 33

   

  1.     Rozwiązanie Związku może być uchwalone przez Walne Zebranie Delegatów wyłącznie wtedy, gdy taki wniosek zostanie umieszczony w porządku obrad WZD przedstawionym w powiadomieniu o terminie zwołania WZD. W ramach  powiadomienia, którego tryb określono w § 23, należy przedstawić projekt stosownej uchwały, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.

   

  2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku oraz ustanawia Likwidatora.

   

  3.     W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku,
  nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
  z późniejszymi zmianami).

   


  Rozdział 9
  Postanowienia końcowe

   


  § 34

   

  1.     Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w szachy, przeprowadzenie zawodów, podziału na klasy, zgłaszania zawodników oraz przestrzegania dyscypliny, normują przepisy Polskiego Związku Szachowego zawarte w Kodeksie szachowym oraz uchwalone na ich podstawie przez Zarząd regulaminy rozgrywek.

   


  § 35

   

   

   

  1.     Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku w części należącej do jego kompetencji.

   

  2.     Prawo interpretacji wszelkich regulaminów obowiązujących w Związku przysługuje Zarządowi.

   

  3.     Uchwały Walnego Zebrania Delegatów, które wskutek wniesionego odwołania zmieniają ogłoszoną decyzję Zarządu, posiadają moc obowiązującą od dnia uchwalenia.

   


  § 36

   


  Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się
  postanowieniem sądu rejestrowego.

   

   

   

   

   

  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl